Fulls de Reclamacions

Benvolgut Associat: En el BOIB del passat dia 18 de juliol es va publicar el Decret 46/2009, sobre les fulles de reclamacions, i l’obligatorietat que s’imposa a partir del proper dia 18 de gener de 2010 de que tots els establiments comercials i de serveis, disposin de les mateixes a disposició del consumidor. També serà obligatori per a aquells empresaris, que encara que no disposin d’establiments o centres, treballin amb vehicles propis. No serà necessari per a empreses que treballen amb altres empreses, només per als qui tractin amb el client o consumidor final. Haurà de col·locar un cartell identificatiu, en un lloc ben visible, redactat com a mínim en català i castellà, mida DIN-A4, i haurà de constar la següent llegenda:
AQUEST ESTABLIMENT DISPOSA DE FULLS DE RECLAMACIÓ –
ESTE ESTABLECIMIENTO DISPONE DE HOJAS DE RECLAMACIÓN
L’empresari haurà de facilitar les fulles al consumidor, qui les d’emplenar per triplicat (o omplir una i fer dues fotocòpies) i posteriorment, lliurarà una de les còpies a l’empresari (o empleat l’establiment), una altra còpia serà per al consumidor i la tercera haurà de remetre el propi consumidor, abans de 20 dies, a l’Oficina de Consum més propera, perquè s’iniciïn els tràmits administratius.
Els fulls de reclamacions hauran d’anar signads pel consumidor i pel comerç. Els establiments comercials, o de serveis, que abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, ja estaven a la obligació de tenir fulls de reclamacions tindran un termini màxim de 2 anys per seguir utilitzant el model de full de reclamació que ja tenen.
Text íntegre del Decret Obtenció fulls de reclamacions: 
www.consum.caib.es